Utrzymanie prawa do ochrony międzynarodowej i zapewnienie bezwarunkowej solidarności ze wszystkimi osobami w drodze

19 grudnia, 2023 | Aktualności
Udostępnij artykuł

Organizacje członkowskie SOLIDAR utworzyły Grupę Roboczą ds. Migracji i Włączenia (Task Force on Migration and Inclusion), aby zastanowić się nad zjawiskiem migracji do Europy oraz nad tym, jak zapewnić włączenie i partycypację nowo przybyłym osobom w społeczeństwach europejskich. Nasze zalecenia opierają się o następujące spostrzeżenia:

Migracja była powszechnie spotykanym zjawiskiem w całej historii ludzkości. Niezależnie od tego, kwestia migracji do Europy nie może być rozpatrywana w oderwaniu od kwestii historycznych, bieżących i przyszłych. Należą do nich relacje kolonialne państw europejskich z państwami trzecimi, geopolityczne wybory utrzymujące zależność niektórych państw trzecich od Europy oraz zmiany klimatyczne. Jednocześnie większość migracji na świecie odbywa się w ramach tego samego państwa lub między krajami Globalnego Południa.

Kryminalizacja samego aktu migracji i dehumanizacja osób w drodze jest powszechna w prawodawstwie, w jego praktykach i w narracjach. Świadczą o tym ograniczone możliwości regularnej migracji do Europy; zwiększona militaryzacja zarządzania – bezpośredniego i eksternalizowanego – granicami europejskimi, jak również negatywny i polaryzujący dyskurs o osobach w drodze, prowadzony przez wpływowe osoby, organizacje i instytucje.

Migranci/tki, w tym uchodźcy/czynie, mają podstawowe prawa i przyczyniają się w zasadniczy sposób do poprawy dobrobytu gospodarczego i kulturalnego w Europie.

Stosując przyjętą przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (International Organisation for Migration) definicję migracji jako „Przepływu osób poza ich miejscem zamieszkania, przez granicę międzynarodową lub w obrębie państwa”, rozróżniamy dwa równie ważne aspekty tego zagadnienia:

  • Utrzymanie podstawowego prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, które jest wprawdzie uznawane na arenie międzynarodowej, ale też często w praktyce podważane i którego musimy bronić za wszelką cenę.
  • Usprawnienie regularnych dróg dla innych rodzajów migracji i ochrony, które zostały ograniczone przez odstępstwa i mechanizmy warunkujące i wymagają wprowadzenia ulepszeń i nowych możliwości.

W związku z tym wzywamy instytucje UE i poszczególne rządy krajów europejskich do podjęcia następujących działań:

  1. Utrzymanie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową w rozumieniu Konwencji Genewskiej i jej protokołu.
  2. Wdrożenie solidarnego i opartego na prawach podejścia do kwestii ochrony w Europie.
  3. Rozszerzenie bezpiecznych i regularnych sposobów migracji i ochrony.
  4. Wspieranie długoterminowej integracji i partycypacji migrantów/ek, w tym uchodźców/czyń.
  5. Promowanie pozytywnej narracji na temat migracji i związanej z nią różnorodności.
Udostępnij artykuł